Language and literatureВ раздел “Language and literature” можете да намерите ресурси, които подпомагат работата по български език и литература като Language A.

Целите на предмета са:
  • да развива умения за четене, анализ и създаване на различни по вид и цел текстове;
  • да създаде в учениците разбиране за литературата като изкуство на словото;
  • да обогати езиковите им познания и да развие комуникативните им умения.


Направен е теоретичен анализ на понятия като „стереотипи”, „предразсъдъци”, „процес
на стигматизиране” и са разгледани начини за тяхното преодоляване. Представени са резултати от
проведено изследване на стереотипите, предразсъдъците и модерния…


Задълбочено социологическо изследване върху социалните дистанции и социалните стереотипи спрямо малцинствата в България.


Статия за стереотипите и предразсъдъците, която посочва основни харакеристики на двете понятия и връзката им с медиите.